Przemysł 4.0

Zespół pod przewodnictwem dr hab. inż. Krzysztofa Pietrusewicza, prof. nadzw. ZUT wpiera członków Natureef
w dostosowywaniu firm do wyzwań Przemysłu 4.0

Współdziałamy z Państwem wg poniższych kroków:

Analiza potencjału przedsiębiorstwa
zainteresowanego wdrażaniem założeń Przemysłu 4.0:

 • określenie stopnia zaawansowania technologicznego organizacji i wyznaczenie priorytetów na najbliższą i dalszą przyszłość – opracowanie metryczki zasobów, określenie poziomu spójności z założeniami wdrażania Przemysłu 4.0 w Polsce,
 • znajdowanie i wykorzystanie mocnych stron organizacji, określanie, które systemy funkcjonujące w organizacji można wykorzystać i w przyszłości zintegrować z nowymi rozwiązaniami,
 • pomoc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, co można osiągnąć dzięki współpracy z klientami, dostawcami, partnerami, a nawet konkurentami dzięki wdrażaniu założeń Przemysłu 4.0,
 • analiza wpływu, jaki będą mieć przeprowadzone zmiany na łańcuch wartości i więzi z klientami,
 • aktywna pomoc w identyfikacji poziomu gotowości technologicznej Firm w zakresie wdrażania założeń Przemysłu 4.0, w tym projektowania opartego na modelach oraz wirtualizacji procesów projektowania maszyn i urządzeń (tzw. Digital Twins).

Pilotażowe projekty w drodze do Przemysłu 4.0:

 • udział w opracowaniu i konsultacja agendy badawczej projektu pilotażowego,
 • bieżąca analiza gromadzonej w trakcie realizacji projektów pilotażowych wiedzy, wskazanie obszarów, w których należy inwestować,
 • udział w projektach pilotażowych w charakterze konsultanta/kierownika projektu,
 • pomoc w poszukiwaniach zespołów naukowo-badawczych do realizacji projektów.

Zaawansowana analityka danych strategicznych na bazie projektów pilotażowych:

 • zdefiniowanie, w oparciu o projekty pilotażowe, zasobów jakie będą potrzebne do dalszego działania,
 • wskazanie kluczowych elementów dla wprowadzenia nowego, opartego o technologie modelu biznesowego, pomoc w opracowaniu nowych modeli biznesowych,
 • pomoc w dokonaniu wewnętrznej transformacji cyfrowej, pomoc w wyborze dostawców technologii, monitorowania działania, doradztwo inwestorskie,
 • analiza aspektów: organizacyjnego, zasobów ludzkich, organizacji procesów i technologii,
 • pomoc w opracowaniu ścieżek rozwoju pracowników firmy w zakresie szkoleniowym, edukacji,
 • przeprowadzenie zidentyfikowanych jako niezbędne podczas projektów pilotażowych szkoleń.

Źródło: Raport firmy PWC „Przemysł 4.0 czyli wyzwania współczesnej produkcji”