Value4Pack

Value4Pack – Łączenie możliwości inwestycyjnych dla osiągnięcia wytrzymałego, europejskiego łańcucha wartości w sektorze opakowań do żywności.

Value4Pack wywodzi się z Partnerstwa S3 Food Packaging, mając na celu wzmacnianie zdolności, konkurencyjności i odporności interesariuszy w europejskim łańcuchu wartości opakowań do żywności, oraz ich zdolności do reagowania na wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze. Projekt trwa od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2024 roku i obejmuje 14 partnerów projektu z 11 krajów.

Partnerzy:

Opakowanie odgrywa kluczową rolę w łańcuchu dostaw żywności, stanowiąc istotny element w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z zrównoważonym spożyciem żywności. Opakowanie do żywności ma zdolność ograniczenia marnowania żywności poprzez ochronę i zachowanie jakości oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych przez pożądany okres przydatności do spożycia.

Europejski Zielony Ład stawia ważne cele w celu dalszego wspierania zrównoważonego przejścia w łańcuchu wartości opakowań do żywności, obejmując:
• Zapewnienie, że do 2030 roku wszystkie opakowania na rynku UE będą nadające się do ponownego użycia lub recyklingu w sposób ekonomicznie opłacalny;
• Określenie środków mających na celu zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych;
• Promowanie stosowania materiałów opakowaniowych zawierających recyklat.

Mimo że proponowane cele i środki europejskie są nadal przedmiotem debaty, kierunek jest jasny. Europejski łańcuch wartości opakowań do żywności musi przekształcić się w odporną gospodarkę o obiegu zamkniętym skoncentrowaną na zapobieganiu (odmawianiu), redukcji, recyklingu i ponownym użyciu materiałów opakowaniowych spożywczych. Aby przeprowadzić tę zmianę, inwestycje i wspólne wysiłki między interesariuszami przemysłowymi w łańcuchu wartości opakowań do żywności, zwłaszcza małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), są kluczowe!

Cel:
Value4Pack ma na celu wzmacnianie współpracy międzyregionalnej, wspieranie innowacji i przezwyciężanie różnic między różnymi interesariuszami poprzez tworzenie inkluzywnego ekosystemu i udzielanie ukierunkowanej pomocy w celu zwiększenia zdolności innowacyjnych i inwestycyjnych w europejskim łańcuchu wartości opakowań do żywności. Value4Pack to projekt Innowacyjnych Inwestycji Interregionalnych (I3), wywodzący się z Europejskiego Partnerstwa S3 Food Packaging.

Współpraca jest kluczowa:
Poprzez ułatwianie współpracy międzyregionalnej, Value4Pack zwiększy zdolność firm w łańcuchu wartości opakowań do żywności do uczestniczenia w międzyregionalnych projektach innowacyjnych i inicjatywach, rozwijania nowych pomysłów biznesowych oraz dokonywania konkretnych inwestycji w innowacje międzyregionalne w celu wdrożenia zweryfikowanych rozwiązań, które spełniają ich potrzeby.

Główne działania

• Łączenie i dostosowywanie działań różnych podmiotów wzdłuż europejskiego łańcucha wartości opakowań do żywności, wprowadzając zharmonizowaną wizję i zrozumienie opakowań do żywności. Tworzenie świadomości wśród interesariuszy na temat wzajemnych potrzeb i przekładanie tych potrzeb na wyzwania dla ich branży.
• Przeprowadzenie międzyregionalnej analizy łańcucha wartości w celu zidentyfikowania luk innowacyjnych w całym łańcuchu wartości opakowań do żywności oraz innowatorów w dziedzinie opakowań do żywności. Ułatwianie krzyżowego zasilania innowacjami w opakowaniach do żywności, know-how i najlepszymi praktykami między regionami poprzez wydarzenia matchmakingowe i networkingowe, aby zlikwidować luki innowacyjne.
• Wspieranie regionalnych interesariuszy, w szczególności MŚP, oraz ułatwianie dalszego opracowywania międzyregionalnych projektów inwestycyjnych poprzez międzyregionalne spotkania i wymianę wiedzy, warsztaty dla interesariuszy, itp.
• Opracowanie regionalnych map drogowych wskazujących krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe trajektorie innowacyjne/inwestycyjne dla łańcucha wartości opakowań do żywności.
• Opracowanie wspólnego planu działania na rzecz międzyregionalnych inwestycji w łańcuchu wartości opakowań do żywności, angażując interesariuszy (w szczególności MŚP).

Ponadto, poprzez oddolne podejście, Value4Pack będzie także wspierać władze regionalne w procesie odkrywania przedsiębiorczego dla priorytetów S3 związanych z opakowaniami do żywności, w celu projektowania opartych na dowodach i ukierunkowanych długoterminowych interwencji legislacyjnych.

Linki:

Newsletter Natureef

Chcesz być na bieżąco z nowościami z rynku?
Zapisz się do naszego newsletter`a i otrzymuj powiadomienia jako pierwszy w branży!

1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Natureef, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP: 8513210132, e-mail: info@natureef.pl, tel: 605488487
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Łukasz Kruszyński, e-mail: lkruszynski@natureef.pl, tel: 514449797
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Podstawa prawna - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Malcare WordPress Security